Menu
NABÍDKA

Opracowanie Kart charakterystyki.
BEZPEČNOSTNÍ LISTY (SDS)

Bezpečnostní list (MSDS) je tvořen na základě nařízení ES č. 1907/2006 REACH, paragraf 31, příloha II, které bylo změněno nařízením ES č. 453/2010 ze dna 20.05.2010;

Bezpečnostní listy pro výrobce a distributory:
Bezpečnostní listy s klasifikací a označením jsou tvořeny od nuly na základě následujících dodaných údajů:

 • Bezpečnostní listy jednotlivých složek chemického výrobku.
 • Určená a nedoporučovaná použití.
 • Systém klasifikace a označení: aktuálně platné DPD nebo nové CLP.
 • Výsledky zkoušek, fyzických, chemických, toxikologických a ekotoxikologických vlastností.
 • Zvláštní podmínky.

Bezpečnostní listy pro dovozce a distributory:
Jsou tvořeny na základě dodaných původních a aktuálních bezpečnostních listů od výrobce/dodavatele.

BEZPEČNOSTNÍ LISTY v cizích jazycích

V souladu s nařízením ES č. 1907/2006 REACH, paragraf 31, bezpečnostní list se dodává v úředních jazycích členských států, v nichž je látka nebo směs uváděna na trh.

Nabízíme tvorbu bezpečnostních listů a štítků ve všech jazycích Evropské unie.

 • Safety Data Sheets –angličtina
 • Sicherheitsdatenblätter – němčina
 • Bezpečnostní listy – čeština
 • Biztonsági adatlap –maďarština
 • Fişă cu date de securitate –rumunština
 • Fiche de données de sécurité –  francouzština
 • Fichas de datos de seguridad – španělština
 • Karty bezpečnostných údajov –  slovenština
 • Käyttöturvallisuustiedote – finština
 • Säkerhetsdatabladet –  švédština
 • Sikkerhedsdatablad – dánština
 • Saugos duomenų lapas  – litevština
 • Veiligheidsinformatieblad – nizozemština
 • Varnostni list – slovinština          
 • Паспорт безопасности – ruština
 • a od nedávné doby:       chorvatština, norština, portugalština a řečtina
Aktualizace bezpečnostních listů

Aktualizace bezpečnostních listů v souvislosti s přizpůsobením nařízení EU 1272/2008 CLP

Od 1. června 2015 pro všechny chemické látky a směsi se v bezpečnostním listu mění povinná klasifikace a označení podle nařízení č. 1272/2008 (CLP) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Reklasifikace stávající klasifikace DSD-DPD do nové klasifikace v souladu s požadavky nařízení CLP s přihlédnutím k:

 • novým rozmezím koncentrace,
 • novým kategoriím rizik

Pro listy vytvořené již v souladu s novým vzorem je aktualizace nutná pro:

 • přizpůsobení klasifikace požadavkům CLP;
 • správné zápisy v odstavcích a změny v odstavcích 3. 8 nebo 9 tak, by byly jasné příjemci
 • ověření, zda nebyla změněna klasifikace jednotlivých látek (klasifikace látek se mění např. v průběhu registrace REACH nebo změn v CLP);
 •  změny NDS v odstavci 8.1. bezpečnostního listu;
 •  změny zavedené výrobcem v SDS (např. změna složení výrobku).
flammebottleexclamAquatic-pollut-redsilhouete
OZNAČENÍ OBALŮ, ŠTÍTKY

Vytvoření správného obsahu štítků (označení) pro nové výrobky na jednotlivá balení s přihlédnutím k charakteristice těchto výrobků pro:

 • Chemické látky a směsi
 • Aerosoly
 • Kosmetické výrobky,
 • BIOCIDNÍ PŘÍPRAVKY,
 • Čisticí prostředky

Na požádání provádíme analýzu obsahu štítku již existujících výrobků.

Rozsah nabídky

Konzultace o úkolech a odpovědnosti podnikatelů, kteří uvádějí chemické látky na trh se splněním požadavků nařízení REACH a CLP.  

 [CLP]  – právní předpisy platné od 01.06.2015       

Vytvoření nových bezpečnostních listů na základě dodaných původních listů v souladu s požadavky nařízení 453/2010 a nařízení 1272/2008. Je nutné vytvořit SDS od nuly.

Přizpůsobení stávající klasifikace založené na směrnicích DSD a DPD požadavkům CLP.

Bezpečnostní list bude v souladu s nařízením 453/2010/ES a s klasifikací 1272/2008/ES  [CLP]

Cena: [v závislosti na počtu bezpečnostních listů, množství složek, klasifikaci, stupeň obtížnosti]

Listy budou platné ode dne jejich vytvoření se zákonnou povinností od 1. června 2015.

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.